Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
ZMLUVA č. 841/2020/OSV o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja21.12.202030.12.2020 10:14:45
Dohoda o preddavkových platbách tepla v roku 202122.12.2020 07:33:29
ZMLUVA č. 559/2020/OSV o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Projekt pre realizáciu Harmónia ZpS, DSS a útulok, Ul. Republiky Žilina - stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS, ul. Republiky19.10.202010.12.2020 10:18:06
ZMLUVA č. 558/5020/OSV o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Projekt pre stavebné povolenie Harmónia ZpS DSS a útulok, Žilina - stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS, ul. Republiky19.10.202010.12.2020 10:11:38
Darovacia zmluva GSF09.12.2020 08:19:04
DOHODA č. 20/25/010/109 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov08.12.2020 10:24:23
Príloha č. 2 - Cenová ponuka 10 % DPH k Zmluve č. 4/2020 - Rôzne potravinárske výrobky23.11.2020 08:34:16
Príloha č. 1 - Cenová ponuka 20 % DPH k Zmluve č. 4/2020 - Rôzne potravinárske výrobky23.11.2020 08:33:51
Zmluva o dodávke potravín č. 4/2020 Rôzne poravinárske výrobky - múka,cestoviny,strukoviny,cukor,cukrovinky,paštéty,koreniny a pochutiny,kompóty,džemy,marmelády,detská výživa,sterilizovaná zelenina,oleje,vajcia pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok, Ul. Republiky 22, Žilina18.11.2020-17.11.202123.11.2020 08:30:10
DODATOK č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, uzatvorenej na základe Rámcovej dohody č.: Z-00046658/2019do 31.12.202218.11.2020 09:13:17
Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Zmluve č. 3/2020 - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 30.10.2020 09:11:46
Zmluva o dodávke potravín č. 3/2020 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - Rudolf Masár-HODMAR, Lúčanská 190/10, 013 11 Lietavská Lúčka28.10.2020-27.10.202130.10.2020 09:11:22
Príloha č. 2 - Cenová ponuka 20 % DPH k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2020 Mlieko, mliečne výrobky a tuky26.10.2020 13:46:00
Príloha č. 1 - Cenová ponuka 10 % DPH k Zmluve č. 2/2020 Mlieko, mliečne výrobky a tuky26.10.2020 13:45:42
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2020 Mlieko, mliečne výrobky a tuky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - INMEDIA, spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 20.10.2020-19.10.202126.10.2020 13:34:00
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č.468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 17.7.202012.10.2020 12:53:11
Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Zmluve o dodávke potravín č. 1/2020 Mäso a mäsové výrobky08.09.2020 13:20:03
Zmluva o dodávke potravín č. 1/2020 Mäso a mäsové výrobky pre Harmónia - ZpS, DSS a útulok - ATLANTA Žilina 1992, s.r.o.,M. Rázusa 9, 010 01 Žilina10.8.2020-9.8.202108.09.2020 13:19:03
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 306/2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov31.1.202103.07.2020 07:29:13
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7216869-útulok31.01.2020 13:25:50
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218219-DSS31.01.2020 13:06:20
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218218-DSS31.01.2020 13:06:02
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-ČOM 7218215-DSS31.01.2020 13:05:44
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.2.2020-31.12.2020-Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina - DSS27.01.2020-27.01.202128.01.2020 12:59:04
Licenčná zmluva na použitie diela - softwareTENDERnet spôsobom zadávania zákaziek - TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina27.01.2020-27.01.202128.01.2020 09:52:11
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbornej a technologickej pomoci o výkon funkcie zodpovednej osobydo 31.12.202021.01.2020 13:01:22
Oznámenie o výške platieb za opakované dodávky - zemný plyn SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava01.01.2020-31.12.202020.01.2020 12:44:44