ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Poskytovanie odľahčovacej služby podľa §54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

 • Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
 • Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencia jeho zhoršenia.
 • Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.
 • Podmienkou nároku na poskytnutie odľahčovacej služby je predloženie posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že v posudku nie je určený stupeň odkázanosti, takto posúdený opatrovaný sa považuje za fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v rozsahu najnižšieho stupňa odkázanosti pre daný druh sociálnej služby.


Podmienky poskytovania odľahčovacej služby:

 • Odľahčovacia služba sa poskytne opatrovanej osobe pobytovou formou sociálnej služby, ktorá sa poskytuje v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb a cieľovým skupinám, ktorým sa služba v zariadení poskytuje – osoby v dôchodkovom veku a fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.
 • CSS HARMÓNIA poskytne odľahčovaciu službu iba v prípade, ak je v zariadení voľné miesto z dôvodu dočasne neobsadeného lôžka (napr. do doby stanoveného prijatia nového prijímateľa sociálnej služby). Poskytnutie odľahčovacej služby nie je možné nad rámec bežnej stanovenej kapacity zariadenia.
 • Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby (t.j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie).

K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

 • fotokópiu posudku vydaného príslušným ÚPSVaR, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),
 • potvrdenie príslušného ÚPSVaR o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),
 • čestné prehlásenie osoby, ktorej vznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie FO s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného ÚPSVaR, že mu príspevok na opatrovanie nebol priznaný,
 • potvrdenie o príjme FO, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.

Úhrada za odľahčovaciu službu

 • Pri nástupe do zariadenia sa s fyzickou osobou, resp. jej zákonným zástupcom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, kde sa v zmysle § 74 zákona uvedie aj čas poskytovania sociálnej služby v termíne od – do.
 • Počas poskytovania sociálnej služby sa táto fyzická osoba považuje za prijímateľa sociálnej služby a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona.
 • Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa vypočíta v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v ZSS zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Dodatku č. 1 a s organizačnou smernicou CSS Harmónia Cenník sociálnej služby, úhrady za sociálne služby.

http://content//Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby.pdf