Útulok, domov na pol ceste a Zariadenie       podporovaného bývania

Pracovisko na ulici P.O.Hviezdoslavova 56, v Žiline poskytuje sociálne služby v útulku,   v domove na pol ceste pobytovou formou na dobu určitú a v zariadení podporovaného bývania na dobu neurčitú. Prijímateľmi sociálnej služby sú osoby po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, osoby po prepustení z liečební pre drogové a iné závislosti, obete domáceho násilia, osoby z detských domovov, osoby v dôchodkovom veku, osoby, ktoré po strate práce resp. rozvode ostali bez prístrešia, osoby nachádzajúce sa v rôznych krízových situáciách.

Budova sa nachádza v blízkosti obchodného centra Hypertesco v Žiline. Areál je oplotený, pri vstupe od hlavnej cesty sa nachádza vrátnica. Budova je členená do troch blokov. A blok prízemie – ubytovacia  časť pre ženy, B blok poschodie - ubytovacie priestory pre mužov.   C blok – prízemie a poschodie,  ubytovacie priestory pre mužov.

Kapacita zariadenia je 52 miest, z toho je 42 miest určených pre poskytovanie sociálnej služby v útulku, 8 miest je určených pre poskytovanie sociálnej služby v domove na pol ceste a 2 miesta pre zariadenie podporovaného bývania. Pre prípravu stravy sú vytvorené podmienky  v kuchyni vybavenej elektrickým sporákom, chladničkou a mrazničkou. PSS si pripravujú jedlo svojpomocne. Strava sa podáva v spoločnej jedálni.  Na pranie a údržbu osobnej bielizne PSS v útulku je zriadená práčovňa. Pranie posteľnej bielizne je uskutočňované dodávateľsky.

Za účelom využívania voľného času, vykonávania záujmových činnosti a rozvoja pracovných zručností v zariadení sú k dispozícii kultúrne miestnosti, tkáčovňa, dielňa na výrobu sviečok. V časti areálu sa nachádza záhradka, využívaná v rámci terapeutických aktivít na pestovanie kvetov a zeleniny. Na vyplnenie voľného času môžu  PSS využívať pingpongový stôl, kalčeto a stacionárny bicykel.

V roku 2004 bola v priestoroch útulku vysvätená kaplnka Blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, kde sa v nedeľu a vo sviatky slúžia sv. omše. Zariadenie dlhodobo spolupracuje s kňazmi rehoľného rádu Dominikánov a s rehoľnými sestrami z rádu  Misionárok lásky.

Aktivity

Ergoterapia je záujmová činnosť vykonávaná cielene za účelom spoločných stretnutí v tvorivom duchu:
 
 •  práca v záhrade (sadenie zemiakov, zeleniny,  starostlivosť o kvety).
 •  ručná výroba parafínových sviečok a  ručné zdobenie,.
 •  starostlivosť o zvieratá ( pes, vtáčiky, rybičky v akváriu ).
 •  ručne vyrobené podsedáky na stoličky zo zvyškov nastrihanej látky.
 •  arteterapia - výrobky z dreva, dekoratívne predmety, pohľadnice, kreslenie..
 •  práca s hlinou - precvičovanie jemnej motoriky.
 • počítačový krúžok - nadobúdanie základných počítačových zručností, skenovanie kníh, dokumentov.
Ergoterapia zameraná na aktivity denného života:
 •  vykonávanie čistiacich prác, obytných priestorov, spoločných priestorov - klienti nadobúdajú pracovné návyky.
 • hygienické návyky, čistota okolia. 
 
FOTOGALÉRIA - PRIESTORY ZARIADENIA

 

Voľnočasové aktivity

Pre klientov sú organizované rôzne spoločné aktivity:
 • -organizovanie športových súťaží ( pinpongový turnaj, šachový turnaj..)
 • organizovanie zábavných popoludní .
 •  dramatoterapia - je druhom terapie umeleckého smeru. Podobne ako arteterapia slúži na vyjadrenie toho, čo klient nevie, nechce, alebo nedokáže vypovedať. V našom prostredí ide o nácvik divadelných predstavení.  V minulosti sme sa zúčastnili  Žilinského Oskara, kde sme vyhrali 1. miesto s vystúpením hranej krížovej cesty. Nacvičujeme tiež rôzne krátke divadelné scénky k rôznym príležitostiam - život Matky Terezy, vianočné divadlo, veľkonočné divadlo. Učenie sa textov je dobré na memorovanie, cvičenie pamäte.
 •  muzikoterapia - je druh terapie hudbou, ktorá liečivo pôsobí na klientov i tým, že je aktívnym a pasívnym, ktorý je priamo účastný v procese. V našom zariadení o nácvik piesní, učenie sa nových piesní ( liturgické nápevy - nácvik žalmov, piesní, gitarových piesní, technika spevu, práca s textami ).
 •  arteterapia - o výtvarne prejavy, ktoré majú liečebné prostriedok, v tomto procese sa využíva miera tvorivosti klienta, jeho predstavy. V našom zariadení sa využíva kreslenie, modelovanie, maľovanie na sklo..)

Duchovné aktivity

 •  v zariadení útulku je kaplnka zasvätená  Blahoslavenej Matke Tereze z Kalkaty patrónke chudobných. Konajú sa tu pravidelné bohoslužby , ktoré slúžia bratia rehoľníci Dominikáni. Spolupracujeme s Misionárkami lásky. Pravidelne sa stretávame na katechéze v kaplnke nášho zariadenia.
 •  k 29. v mesiaci sa konajú komunitné stretnutia, počas týždňa sa klienti zúčastňujú modlitby ruženca.
 •  každý rok sa snažíme vytvoriť klientom dôstojné slávenie vianočných sviatkov, spoločne si pripravujú štedrovečernú večeru a v spolupráci so sponzormi, nadáciami a dobrovoľníkmi dostávajú praktické vianočné balíčky.

Informácie pre klientov útulku

Žiadateľ o ubytovanie v Útulku, alebo Domove na Pol Ceste predloží písomnú žiadosť v ktorej uvedie:
- údaje nevyhnutné na identifikáciu - meno a priezvisko, dátum narodenia
- údaje o príjme potrebné k stanoveniu výšky úhrady
 

CENNÍK za poskytované soc. služby Ú, ZPB, DnPC

Občan v krízovej situácii sa môže informovať o možnosti poskytnutia ubytovania osobne u sociálneho pracovníka  / Pondelok - Piatok od 7.00 hod - 14.30 hod./ V naliehavých prípadoch u službukonajúceho pracovníka / nepretržite/

 

Do útulku nie je možné prijať občana, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

 

Dotazník spokojnosti