Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017
identifikátorpopis dokumentuplatnosťdátum zverejnenia
Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 - Žilinská teplárenská, a.s.10.01.2022 09:37:48
Zmluva č. 1002/2021/OSV o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §.6 a § 6a zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyších územných celkovv znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 ods.2,3,4 a 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK29.12.2021 10:17:49
DOHODA č. 21/25/010/78 - ÚPSVaR - Žilina22.12.2021 10:53:43
Príloha č. 1 - 10% DPH, č. 2 - 20% DPH k Zmluve o dodávke potravín č.414.12.2021 10:18:26
Zmluva o dodávke potravín č. 4-Rôzne potravinárske výrobky - INMEDIA Zvolen14.12.2021 10:15:05
Zmluva o zverení majetku do správy08.12.2021 11:43:32
Zmluva č. 1003/2021/OSV o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §.6 a § 6a zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyších územných celkovv znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 ods.2,3,4 a 5 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK07.12.2021 10:22:01
Príloha č. 1 - Cenová ponuka k Zmluve o dodávke potravín č. 3/2021 - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 28.10.2021 11:38:07
Zmluva o dodávke potravín č. 3/2021 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre CSS HARMÓNIA - PEZA, a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová27.10.2021-26.10.202228.10.2021 11:32:32
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2021 - Cenová ponuka 10 % DPH21.10.2021 14:32:37
Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2021 - Cenová ponuka 20 % DPH21.10.2021 14:32:07
Zmluva o dodávke potravín č. 2/2021 Mlieko, mliečne výrobky, tuky a vajcia pre CSS HARMÓNIA - INMEDIA Zvolen21.10.2021 14:28:10
Príloha č. 2 - Cenová ponuka k Zmluve o dodávke potravín č. 1/2021 - Mäso a mäsové výrobky31.08.2021 08:50:13
Zmluva o dodávke potravín č. 1/2021 Mäso a mäsové výrobky pre CSS HARMÓNIA - Jakub Ilavský, s.r.o.,Záblatská 471, 911 06 Trenčín23.8.2021-22.8.202231.08.2021 08:36:46
Dodatok č. 3 k Dohode o odoberaní stravy - Centrum sociálnych služieb Lúč, Žilina, Hlboká cesta 1635/701.08.202130.07.2021 07:56:14
Darovacia zmluva Kimberly Clark,s.r.o.,Bratislava22.06.202123.06.2021 13:48:01
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 789/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov07.06.202121.06.2021 10:11:05
Zmluva o poskytnutí grantu nadácia Pontis4.6.202117.06.2021 13:05:30
Darovacia zmluva - ČERVENÝ NOS Clowndoctors,Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava16.02.2021 13:56:11
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve-uzavretá podľa § 65 a nasl.zákona č. 185/2015 Z.z.Autorský zákon - TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina16.1.202116.02.2021 12:45:29
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu od 1.2.2021-31.12.2021-Stredoslovenská energetika,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 01.01.2021-31.12.202109.02.2021 11:25:58
Zmluva na servis stoličkového výťahu - STANNAH s.r.o., K Rochovici 165, 010 14 Žilina4.2.202105.02.2021 12:36:38
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72168693 - P.O.Hviezdoslava 56 - Stredoslovenská energetika,a.s.Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina01.01.2021-31.12.202127.01.2021 09:41:20
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 72182151,číslo 72182181,číslo72182191- Republiky 1045/22 - Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina01.01.2021-31.12.202127.01.2021 09:39:01
Oznámenie o zmene platieb za opakované dodávky plynu-harmonogram - SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava1.1.2021-31.12.202120.01.2021 11:43:13
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 115/2020 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č.v znení neskorších právnych predpisov-Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44a,825 11 Bratislava 11.1.2021-30.4.202111.01.2021 08:09:47
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbornej a technologickej pomoci o výkon funkcie zodpovednej osoby-BROS Computing, s.r.o.,Zádubnie 169, 010 03 Žilina5.1.2021-31.12.202105.01.2021 08:27:33