Služby ZpS, DSS a SS

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Domov sociálnych služieb  

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálna služba v domove sociálnych služieb sa poskytuje:

- plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

- plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

Zariadenie pre seniorov

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Sociálna služby v zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
 • - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Špecializované zariadenie

Sociálna služba v špecializovanom zariadení sa poskytuje:  

- fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

Predmetom činnosti v domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, aj v špecializovanom zariadení je vykonávanie:

 • - odborných činností:
  • ·         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • ·         sociálne poradenstvo,
  • ·         sociálna rehabilitácia,
  • ·         ošetrovateľská starostlivosť,
 • - obslužných činností:
  • ·         ubytovanie,
  • ·         stravovanie,
  • ·         upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • - ďalších činností:
  • ·         osobné vybavenie,
  • ·         utvárajú sa podmienky  na úschovu cenných vecí,
  • ·         zabezpečuje sa záujmová činnosť, pracovná terapia (ale iba v DSS a ŠZ)

     Podľa posúdenia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby majú klienti zariadenia vypracovaný plán opatrovateľskej starostlivosti, ktorý zahŕňa spôsob stravovania a pitného režimu, hygienické potreby, pomoc pri obliekaní, pomoc pri chôdzi alebo pri presune s použitím invalidného vozíka.  

      Ošetrovateľskú  starostlivosť vykonávajú zdravotné sestry podľa ošetrovateľského plánu vypracovaného pre každého klienta. Sestry sledujú zdravotný stav klientov a zodpovedajú za zabezpečenie potrebnej lekárskej starostlivosti. Dbajú o dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára, pripravujú a podávajú lekárom naordinované lieky. Imobilní prijímatelia, ktorí sú trvale ležiaci na lôžku sa pravidelne polohujú a tým dbajú o prevenciu dekubitov a iných komplikácií. Klientom v zariadení poskytujeme masáže vykonávané vlastným zamestnancom. Niektoré ošetrovateľské výkony sú zabezpečované prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

        Prijímateľom sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím sociálne pracovníčky pripravujú program sociálnej rehabilitácie so zameraním aktivizovania schopností pri základných sociálnych aktivitách, na stabilizáciu motoriky a nácvik sebaobslužných činností, plánovania aktívneho využívania voľného času v zariadení, ale aj mimo zariadenia. 
        V rámci pracovnej terapie klienti zhotovujú dekoratívne predmety, pomáhajú pri starostlivosti o kvety, pri udržiavaní trávnika, upratovaní dvora. Klientov podporujeme v záujmovej činnosti (čítanie literatúry, kreslenie, spoločenské hry). Kultúrno-spoločenský život v zariadení organizujeme v spolupráci so školskými inštitúciami, s folklórnymi súbormi, s dobrovoľníkmi. Duchovné služby preukazuje klientom Farský úrad Žilina, poprípade rehoľa Kapucínov a Saleziáni. 
        V stravovacej prevádzke sa pripravuje strava pre štyri druhy stravníkov: racionálna, diabetická strava, žlčníková a bezlaktózová diéta pre klientov, aj zamestnancov zariadenia. Obedy poskytujeme aj osobám, ktorým je v domácom prostredí poskytovaná opatrovateľská starostlivosť. Klientom je strava podávaná päť krát denne, u diabetikov je to šesťkrát denne. Obedy a večere sa podávajú v jedálni zariadenia, klientom pripútaným na lôžko je strava dovážaná na oddelenie v termoboxe. Všetky oddelenia majú kuchynku, kde sa jedlo rozdeľuje na porcie, pripravuje sa čaj a káva.
    Pranie osobného šatstva a posteľnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Práčovňa je vybavená troma  priemyselnými automatickými práčkami a jednou menšou na pranie pracovného oblečenia zamestnancov.

     Prijímatelia sociálnej služby majú pre realizáciu osobných záujmových činností k dispozícii terapeutickú miestnosť, spoločenskú miestnosť s knižnicou, na každom oddelení je menšia spoločenská miestnosť s televízorom.

        Na prízemí zariadenia sa nachádza kaplnka, kde sa slúžia sv. omše. Klienti bývajú v jedno, dvoj a troj-lôžkových izbách. Balkóny majú miestnosti situované na južnej strane budovy. Každý klient má popri lôžku k dispozícii nočný stolík, stoličku, skriňu na osobnú bielizeň. V každej obytnej miestnosti je stôl. Niektorí klienti majú v izbe svoj vlastný televízor. Obytné a spoločenské miestnosti sú vybavené kreslami a viacmiestnymi sedačkami. Pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu sú určené polohovateľné kreslá. 
    Pre imobilných a ťažko mobilných klientov sú obytné miestnosti vybavené drevenými mechanickými a elektrickými polohovateľnými posteľami. Zamestnancom pri manipulácii s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi pomáhajú technické zdvíhacie zariadenia - vakový zdvihák, aktívny zdvihák, hygienická hydraulická stolička

        Vykurovanie objektu je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.