Informácie pre Žiadateľov

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Uvedené tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, na webovej stránke www.zilinskazupa.sk (v záložke sociálne veci → žiadosti a formuláre), na našej stránke v sekcii - dokumenty na stiahnutie, ako aj osobne v našom zariadení CSS Harmónia v kancelárii sociálneho úseku. V prípade, že navštívite naše zariadenie radi Vám pomôžeme a poradíme ako postupovať pri celom procese o vydanie Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

    Vypísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja osobne na Komenského 48, Žilina, alebo poštou na spomínanú adresu. Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov začína taktiež na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ale je treba ju doručiť na príslušný obecný resp. mestský úrad. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (t.j. občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

    Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je maximálne 60 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK, alebo príslušnej obce. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby najmenej IV.. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

       V zákonom stanovenej lehote ŽSK vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu , ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk . Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. Je potrebné ísť osobne na úrad ŽSK s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a dať si na tomto tlačive potvrdiť právoplatnosť. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie a tým môže rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť hneď ako sa občan odvolania vzdá.

       Občan, ktorý má vydaný Posudok  právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu si môže vybrať ktorékoľvek zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby, kde podá Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby , alebo sa môže so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK. K  žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby občan priloží aj Posudok právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

      Ak príde občan požiadať o poskytovanie sociálnych služieb do nášho zariadenia, v prípade vhodného voľného miesta sa dohodneme s klientom na termíne nástupu s tým, že klientovi dáme dokumenty, ktoré sú potrebné k nástupu klienta podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a klient ich musí vypísať a potvrdiť.

      V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do evidencie čakateľov na základe vyššie uvedených dokladov.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ​
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - VZOR
Cenník sociálnej služby 2023
Cenník sociálnej služby od 1.2.2024
Vyhlásenie o majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Dotazník spokojnosti klienta ZSS