Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2018

Príjmy celkom /46/

229 188 Eur

v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/

0 Eur

              administratívne poplatky a iné poplatky a platby /220/

228973 Eur

              Iné nedaňové prijímy /290/

215 Eur

 

Výdavky celkom

1 084 922 Eur

v tom Bežné výdavky /41/

725 734 Eur

            Bežné výdavky /46/

229 188 Eur

            Z toho: 610 mzdy, platy, služ.prímy a OOV

    523  057 Eur

                          620 poistné a príspevok do poisťovní

194 512Eur

                          630 tovary a služby

231 200 Eur

                          640 bežné výdavky

6 153 Eur

 

Kapitálové výdavky /41/

130 000 Eur

stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnostnej stavby a EPS, výťah, ul. Republiky – I. etapa

 

 

Ekonomicky oprávené náklady EON za rok 2017 podľa druhu a formy sociálnej služby na 1 klienta mesačne:

ZpS

DSS

ŠZ

795,33 Eur

795,33 Eur

1 018,87 Eur

 

           Útulok

                                      Domov na pol ceste

Zariadenie podporovaného bývania

              263,92 Eur

                                                   263,92 Eur

444,72 Eur