Kolektív zamestnancov a riaditeľka Harmónie založili Občianske združenie EMÓCIA , ktoré bude napomáhať obyvateľom nášho zariadenia.

Cieľ činnosti občianskeho združenie EMÓCIA je združovať príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých, spolupráca so spoločenskými, mimovládnymi i vládnymi organizáciami, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zahraničia, obecnými a mestskými úradmi a rodinami, ktorá vedie ku skvalitneniu života zdravotne postihnutých dospelých občanov a napomáhanie ich integrácie do spoločenského života.

Za týmto účelom bude združenie:

  • Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia  a stretnutia zdravotne postihnutých dospelých,
  • Napomáhať pri organizovaní rekreačných zájazdov na Slovensku i v zahraničí,
  • Napomáhať pri vytváraní podmienok pre ich pracovné a záujmové aktivity,
  • Propagovať výsledky práce so zdravotne postihnutými v masmédiách, na výstavách a pod.,
  • Podieľať sa na riešení problémov zdravotne postihnutých a spolupracovať s ich rodinami.
     

Prosíme príbuzných našich obyvateľov, známych a dobrodincov o finančnú podporu a pomoc.

Môžete nás podporiť aj darovaním 2% dane z Vášho príjmu za rok 2017

Názov : Občianske združenie EMÓCIA

so sídlom Republiky 1045/22, 010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO : 45773203

                           účet Slovenská sporiteľňa číslo SK81 0900 0000 0051  2298 6712

ĎAKUJEME!

Tlačivo na poukázanie 2% z dane

Výročná správa 2016

Výročná správa 2017